Akame ga kiru

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Akame ga kiru – Chapter 68 1:47 pm 202 lượt
Akame ga kiru – Chapter 67 1:47 pm 178 lượt
Akame ga kiru – Chapter 66 1:46 pm 156 lượt
Akame ga kiru – Chapter 65 1:45 pm 204 lượt
Akame ga kiru – Chapter 64 1:59 am 267 lượt
Akame ga kiru – Chapter 63 1:59 am 271 lượt
Akame ga kiru – Chapter 62 1:59 am 294 lượt
Akame ga kiru – Chapter 61 1:58 am 287 lượt
Akame ga kiru – Chapter 60 3:58 pm 270 lượt
Akame ga kiru – Chapter 59 3:58 pm 263 lượt
Akame ga kiru – Chapter 58 3:58 pm 272 lượt
Akame ga kiru – Chapter 57 3:58 pm 256 lượt
Akame ga kiru – Chapter 56 3:58 pm 262 lượt
Akame ga kiru – Chapter 55 3:58 pm 254 lượt
Akame ga kiru – Chapter 54 3:58 pm 220 lượt
Akame ga kiru – Chapter 53 3:58 pm 249 lượt
Akame ga kiru – Chapter 52 12:15 pm 261 lượt
Akame ga kiru – Chapter 51 12:15 pm 261 lượt
Akame ga kiru – Chapter 50 12:15 pm 235 lượt
Akame ga kiru – Chapter 49 12:15 pm 249 lượt
Akame ga kiru – Chapter 48 12:15 pm 250 lượt
Akame ga kiru – Chapter 47 12:15 pm 237 lượt
Akame ga kiru – Chapter 46 12:15 pm 258 lượt
Akame ga kiru – Chapter 45 12:15 pm 237 lượt
Akame ga kiru – Chapter 44 12:15 pm 237 lượt
Akame ga kiru – Chapter 43 12:15 pm 245 lượt
Akame ga kiru – Chapter 42 12:14 pm 212 lượt
Akame ga kiru – Chapter 41 12:14 pm 234 lượt
Akame ga kiru – Chapter 40 12:14 pm 234 lượt
Akame ga kiru – Chapter 39 12:14 pm 214 lượt
Akame ga kiru – Chapter 38 12:14 pm 244 lượt
Akame ga kiru – Chapter 37 12:14 pm 226 lượt
Akame ga kiru – Chapter 36 12:14 pm 214 lượt
Akame ga kiru – Chapter 35 12:14 pm 219 lượt
Akame ga kiru – Chapter 34 12:14 pm 239 lượt
Akame ga kiru – Chapter 33 12:14 pm 212 lượt
Akame ga kiru – Chapter 32 12:14 pm 248 lượt
Akame ga kiru – Chapter 31 12:14 pm 266 lượt
Akame ga kiru – Chapter 30 12:13 pm 247 lượt
Akame ga kiru – Chapter 29 12:13 pm 239 lượt
Akame ga kiru – Chapter 28 12:13 pm 226 lượt
Akame ga kiru – Chapter 27 12:13 pm 208 lượt
Akame ga kiru – Chapter 26 12:13 pm 214 lượt
Akame ga kiru – Chapter 25 12:13 pm 215 lượt
Akame ga kiru – Chapter 24 12:13 pm 224 lượt
Akame ga kiru – Chapter 23 12:13 pm 226 lượt
Akame ga kiru – Chapter 22 12:13 pm 250 lượt
Akame ga kiru – Chapter 21 12:13 pm 221 lượt
Akame ga kiru – Chapter 20 12:13 pm 233 lượt
Akame ga kiru – Chapter 19 12:13 pm 225 lượt
Akame ga kiru – Chapter 18 12:13 pm 243 lượt
Akame ga kiru – Chapter 17 12:13 pm 236 lượt
Akame ga kiru – Chapter 16 12:13 pm 242 lượt
Akame ga kiru – Chapter 15 12:13 pm 238 lượt
Akame ga kiru – Chapter 14 12:13 pm 222 lượt
Akame ga kiru – Chapter 13 12:13 pm 224 lượt
Akame ga kiru – Chapter 12 12:13 pm 233 lượt
Akame ga kiru – Chapter 11 12:12 pm 247 lượt
Akame ga kiru – Chapter 10 12:12 pm 214 lượt
Akame ga kiru – Chapter 9 12:12 pm 212 lượt
Akame ga kiru – Chapter 8 12:12 pm 225 lượt
Akame ga kiru – Chapter 7 12:12 pm 218 lượt
Akame ga kiru – Chapter 6 12:12 pm 237 lượt
Akame ga kiru – Chapter 5 12:12 pm 237 lượt
Akame ga kiru – Chapter 4 12:11 pm 225 lượt
Akame ga kiru – Chapter 3 12:11 pm 240 lượt
Akame ga kiru – Chapter 2 12:11 pm 217 lượt
Akame ga kiru – Chapter 1 12:11 pm 262 lượt