Akame ga kiru

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Akame ga kiru – Chapter 68 1:47 pm 281 lượt
Akame ga kiru – Chapter 67 1:47 pm 240 lượt
Akame ga kiru – Chapter 66 1:46 pm 214 lượt
Akame ga kiru – Chapter 65 1:45 pm 267 lượt
Akame ga kiru – Chapter 64 1:59 am 332 lượt
Akame ga kiru – Chapter 63 1:59 am 333 lượt
Akame ga kiru – Chapter 62 1:59 am 362 lượt
Akame ga kiru – Chapter 61 1:58 am 349 lượt
Akame ga kiru – Chapter 60 3:58 pm 326 lượt
Akame ga kiru – Chapter 59 3:58 pm 311 lượt
Akame ga kiru – Chapter 58 3:58 pm 333 lượt
Akame ga kiru – Chapter 57 3:58 pm 321 lượt
Akame ga kiru – Chapter 56 3:58 pm 324 lượt
Akame ga kiru – Chapter 55 3:58 pm 304 lượt
Akame ga kiru – Chapter 54 3:58 pm 294 lượt
Akame ga kiru – Chapter 53 3:58 pm 287 lượt
Akame ga kiru – Chapter 52 12:15 pm 311 lượt
Akame ga kiru – Chapter 51 12:15 pm 303 lượt
Akame ga kiru – Chapter 50 12:15 pm 284 lượt
Akame ga kiru – Chapter 49 12:15 pm 301 lượt
Akame ga kiru – Chapter 48 12:15 pm 308 lượt
Akame ga kiru – Chapter 47 12:15 pm 299 lượt
Akame ga kiru – Chapter 46 12:15 pm 302 lượt
Akame ga kiru – Chapter 45 12:15 pm 288 lượt
Akame ga kiru – Chapter 44 12:15 pm 286 lượt
Akame ga kiru – Chapter 43 12:15 pm 300 lượt
Akame ga kiru – Chapter 42 12:14 pm 274 lượt
Akame ga kiru – Chapter 41 12:14 pm 286 lượt
Akame ga kiru – Chapter 40 12:14 pm 292 lượt
Akame ga kiru – Chapter 39 12:14 pm 265 lượt
Akame ga kiru – Chapter 38 12:14 pm 298 lượt
Akame ga kiru – Chapter 37 12:14 pm 289 lượt
Akame ga kiru – Chapter 36 12:14 pm 268 lượt
Akame ga kiru – Chapter 35 12:14 pm 273 lượt
Akame ga kiru – Chapter 34 12:14 pm 298 lượt
Akame ga kiru – Chapter 33 12:14 pm 260 lượt
Akame ga kiru – Chapter 32 12:14 pm 315 lượt
Akame ga kiru – Chapter 31 12:14 pm 319 lượt
Akame ga kiru – Chapter 30 12:13 pm 289 lượt
Akame ga kiru – Chapter 29 12:13 pm 282 lượt
Akame ga kiru – Chapter 28 12:13 pm 280 lượt
Akame ga kiru – Chapter 27 12:13 pm 265 lượt
Akame ga kiru – Chapter 26 12:13 pm 269 lượt
Akame ga kiru – Chapter 25 12:13 pm 261 lượt
Akame ga kiru – Chapter 24 12:13 pm 274 lượt
Akame ga kiru – Chapter 23 12:13 pm 291 lượt
Akame ga kiru – Chapter 22 12:13 pm 297 lượt
Akame ga kiru – Chapter 21 12:13 pm 274 lượt
Akame ga kiru – Chapter 20 12:13 pm 286 lượt
Akame ga kiru – Chapter 19 12:13 pm 288 lượt
Akame ga kiru – Chapter 18 12:13 pm 313 lượt
Akame ga kiru – Chapter 17 12:13 pm 293 lượt
Akame ga kiru – Chapter 16 12:13 pm 293 lượt
Akame ga kiru – Chapter 15 12:13 pm 285 lượt
Akame ga kiru – Chapter 14 12:13 pm 269 lượt
Akame ga kiru – Chapter 13 12:13 pm 276 lượt
Akame ga kiru – Chapter 12 12:13 pm 294 lượt
Akame ga kiru – Chapter 11 12:12 pm 291 lượt
Akame ga kiru – Chapter 10 12:12 pm 275 lượt
Akame ga kiru – Chapter 9 12:12 pm 260 lượt
Akame ga kiru – Chapter 8 12:12 pm 274 lượt
Akame ga kiru – Chapter 7 12:12 pm 273 lượt
Akame ga kiru – Chapter 6 12:12 pm 289 lượt
Akame ga kiru – Chapter 5 12:12 pm 294 lượt
Akame ga kiru – Chapter 4 12:11 pm 279 lượt
Akame ga kiru – Chapter 3 12:11 pm 287 lượt
Akame ga kiru – Chapter 2 12:11 pm 266 lượt
Akame ga kiru – Chapter 1 12:11 pm 312 lượt