Bạch Môn Ngũ Giáp

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Có 3 món bảo vật do phục hy sáng tạo ra từ thời tối cổ lưu truyền tới ngày nay, tương truyền ai có 3 món bảo vật này trong tay sẽ thực hiện được 1 điều ước. Bạch môn giáo phái là nhóm người được cử nhiệm vụ ra sức bảo vệ 3 món bảo vật này.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 47a 8:59 am 451 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 46b 8:59 am 444 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 46a 8:59 am 437 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 45 8:59 am 423 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 44 8:59 am 470 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 43 8:59 am 516 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 42 8:59 am 371 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 41 8:59 am 345 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 40 8:59 am 394 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 39 8:59 am 479 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 38 8:59 am 395 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 37 8:59 am 459 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 36 8:59 am 389 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 35 8:58 am 438 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 34 8:58 am 474 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 33 8:58 am 421 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 32 8:58 am 370 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 32 8:58 am 442 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 31 8:58 am 427 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 30 8:58 am 389 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 29 8:58 am 456 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 28 8:58 am 378 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 27 8:58 am 388 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 26 8:58 am 443 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 25 8:58 am 387 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 24 8:58 am 374 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 23 8:58 am 381 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 22 8:58 am 429 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 21 2:23 am 432 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 20 2:23 am 501 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 19 2:23 am 427 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 18 2:23 am 436 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 17 2:22 am 439 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 16 2:22 am 535 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 15 2:22 am 540 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 14 2:22 am 455 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 13 2:22 am 527 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 12 2:22 am 480 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 11 2:22 am 475 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 10 2:22 am 432 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 10 4:12 am 494 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 9 4:11 am 478 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 8 4:11 am 523 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 7 4:11 am 507 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 6 4:11 am 532 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 5 4:09 am 560 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 3 4:01 am 539 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 2 4:01 am 556 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 1 4:01 am 561 lượt