Bạch Môn Ngũ Giáp

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Có 3 món bảo vật do phục hy sáng tạo ra từ thời tối cổ lưu truyền tới ngày nay, tương truyền ai có 3 món bảo vật này trong tay sẽ thực hiện được 1 điều ước. Bạch môn giáo phái là nhóm người được cử nhiệm vụ ra sức bảo vệ 3 món bảo vật này.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 47a 8:59 am 336 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 46b 8:59 am 347 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 46a 8:59 am 343 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 45 8:59 am 320 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 44 8:59 am 350 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 43 8:59 am 337 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 42 8:59 am 276 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 41 8:59 am 255 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 40 8:59 am 290 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 39 8:59 am 348 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 38 8:59 am 286 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 37 8:59 am 354 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 36 8:59 am 283 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 35 8:58 am 306 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 34 8:58 am 337 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 33 8:58 am 275 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 32 8:58 am 262 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 32 8:58 am 287 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 31 8:58 am 289 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 30 8:58 am 288 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 29 8:58 am 342 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 28 8:58 am 271 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 27 8:58 am 285 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 26 8:58 am 347 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 25 8:58 am 285 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 24 8:58 am 279 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 23 8:58 am 258 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 22 8:58 am 273 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 21 2:23 am 338 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 20 2:23 am 396 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 19 2:23 am 330 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 18 2:23 am 330 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 17 2:22 am 343 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 16 2:22 am 385 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 15 2:22 am 415 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 14 2:22 am 350 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 13 2:22 am 400 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 12 2:22 am 364 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 11 2:22 am 368 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 10 2:22 am 323 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 10 4:12 am 373 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 9 4:11 am 377 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 8 4:11 am 397 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 7 4:11 am 411 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 6 4:11 am 429 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 5 4:09 am 384 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 3 4:01 am 399 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 2 4:01 am 439 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 1 4:01 am 446 lượt