Bạch Môn Ngũ Giáp

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Có 3 món bảo vật do phục hy sáng tạo ra từ thời tối cổ lưu truyền tới ngày nay, tương truyền ai có 3 món bảo vật này trong tay sẽ thực hiện được 1 điều ước. Bạch môn giáo phái là nhóm người được cử nhiệm vụ ra sức bảo vệ 3 món bảo vật này.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 47a 8:59 am 499 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 46b 8:59 am 495 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 46a 8:59 am 486 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 45 8:59 am 470 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 44 8:59 am 521 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 43 8:59 am 574 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 42 8:59 am 427 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 41 8:59 am 407 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 40 8:59 am 442 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 39 8:59 am 533 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 38 8:59 am 442 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 37 8:59 am 500 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 36 8:59 am 436 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 35 8:58 am 479 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 34 8:58 am 530 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 33 8:58 am 468 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 32 8:58 am 418 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 32 8:58 am 494 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 31 8:58 am 478 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 30 8:58 am 439 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 29 8:58 am 507 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 28 8:58 am 425 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 27 8:58 am 442 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 26 8:58 am 494 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 25 8:58 am 429 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 24 8:58 am 424 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 23 8:58 am 433 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 22 8:58 am 487 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 21 2:23 am 485 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 20 2:23 am 550 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 19 2:23 am 473 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 18 2:23 am 487 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 17 2:22 am 490 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 16 2:22 am 582 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 15 2:22 am 599 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 14 2:22 am 506 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 13 2:22 am 572 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 12 2:22 am 529 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 11 2:22 am 519 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 10 2:22 am 486 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 10 4:12 am 552 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 9 4:11 am 524 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 8 4:11 am 573 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 7 4:11 am 557 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 6 4:11 am 586 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 5 4:09 am 614 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 3 4:01 am 588 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 2 4:01 am 609 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 1 4:01 am 603 lượt