Bạch Môn Ngũ Giáp

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Có 3 món bảo vật do phục hy sáng tạo ra từ thời tối cổ lưu truyền tới ngày nay, tương truyền ai có 3 món bảo vật này trong tay sẽ thực hiện được 1 điều ước. Bạch môn giáo phái là nhóm người được cử nhiệm vụ ra sức bảo vệ 3 món bảo vật này.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 47a 8:59 am 446 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 46b 8:59 am 442 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 46a 8:59 am 434 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 45 8:59 am 420 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 44 8:59 am 467 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 43 8:59 am 514 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 42 8:59 am 367 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 41 8:59 am 341 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 40 8:59 am 391 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 39 8:59 am 475 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 38 8:59 am 393 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 37 8:59 am 455 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 36 8:59 am 386 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 35 8:58 am 436 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 34 8:58 am 471 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 33 8:58 am 419 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 32 8:58 am 367 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 32 8:58 am 439 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 31 8:58 am 423 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 30 8:58 am 386 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 29 8:58 am 452 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 28 8:58 am 373 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 27 8:58 am 383 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 26 8:58 am 441 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 25 8:58 am 385 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 24 8:58 am 371 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 23 8:58 am 377 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp – Chapter 22 8:58 am 426 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 21 2:23 am 429 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 20 2:23 am 497 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 19 2:23 am 423 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 18 2:23 am 433 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 17 2:22 am 435 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 16 2:22 am 533 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 15 2:22 am 537 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 14 2:22 am 451 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 13 2:22 am 522 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 12 2:22 am 476 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 11 2:22 am 470 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 10 2:22 am 430 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 10 4:12 am 489 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 9 4:11 am 475 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 8 4:11 am 519 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 7 4:11 am 504 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 6 4:11 am 530 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 5 4:09 am 557 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 3 4:01 am 538 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 2 4:01 am 552 lượt
Bạch Môn Ngũ Giáp 1 4:01 am 559 lượt