Haikyuu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Haikyuu!! Chap Special 4:51 pm 169 lượt
Haikyuu!! chap 134 2:51 pm 157 lượt
Haikyuu!! chap 133 1:51 pm 178 lượt
Haikyuu!! chap 132 12:51 pm 180 lượt
Haikyuu!! chap 131 4:51 pm 93 lượt
Haikyuu!! chap 130 4:41 pm 100 lượt
Haikyuu!! chap 129 9:42 am 122 lượt
Haikyuu!! chap 128 5:04 pm 301 lượt
Haikyuu!! chap 127 5:03 pm 224 lượt
Haikyuu!! chap 126 5:02 pm 260 lượt
Haikyuu!! chap 125 5:01 pm 244 lượt
Haikyuu!! chap 124 5:04 pm 145 lượt
Haikyuu!! chap 123 5:03 pm 162 lượt
Haikyuu!! chap 122 5:02 pm 189 lượt
Haikyuu!! chap 121 5:01 pm 153 lượt
Haikyuu!! chap 120 5:05 pm 139 lượt
Haikyuu!! chap 119 5:04 pm 153 lượt
Haikyuu!! chap 118 5:03 pm 123 lượt
Haikyuu!! chap 117 5:02 pm 166 lượt
Haikyuu!! chap 116 5:01 pm 132 lượt
Haikyuu!! chap 115 5:05 pm 230 lượt
Haikyuu!! chap 114 5:04 pm 132 lượt
Haikyuu!! chap 113 5:03 pm 131 lượt
Haikyuu!! chap 112 5:02 pm 160 lượt
Haikyuu!! chap 111 5:01 pm 145 lượt
Haikyuu!! chap 110 5:05 pm 152 lượt
Haikyuu!! chap 109 5:04 pm 134 lượt
Haikyuu!! chap 108 5:03 pm 165 lượt
Haikyuu!! chap 107 5:02 pm 221 lượt
Haikyuu!! chap 106 5:01 pm 147 lượt
Haikyuu!! chap 105 5:06 pm 153 lượt
Haikyuu!! chap 104 5:05 pm 148 lượt
Haikyuu!! chap 103 5:04 pm 146 lượt
Haikyuu!! chap 102 5:02 pm 169 lượt
Haikyuu!! chap 101 5:01 pm 144 lượt
Haikyuu!! chap 100 5:05 pm 137 lượt
Haikyuu!! chap 99 5:04 pm 165 lượt
Haikyuu!! chap 98 5:03 pm 162 lượt
Haikyuu!! chap 97 5:02 pm 156 lượt
Haikyuu!! chap 96 5:01 pm 158 lượt
Haikyuu!! chap 95 5:05 pm 345 lượt
Haikyuu!! chap 94 5:04 pm 207 lượt
Haikyuu!! chap 93 5:03 pm 437 lượt
Haikyuu!! chap 92 5:02 pm 511 lượt
Haikyuu!! chap 91 5:01 pm 158 lượt
Haikyuu!! chap 90 5:05 pm 275 lượt
Haikyuu!! chap 89 5:04 pm 536 lượt
Haikyuu!! chap 88 5:03 pm 349 lượt
Haikyuu!! chap 87 5:02 pm 223 lượt
Haikyuu!! chap 86 5:01 pm 146 lượt
Haikyuu!! chap 85 5:05 pm 291 lượt
Haikyuu!! chap 84 5:04 pm 218 lượt
Haikyuu!! chap 83 5:03 pm 283 lượt
Haikyuu!! chap 82 5:02 pm 219 lượt
Haikyuu!! chap 81 5:01 pm 161 lượt
Haikyuu!! chap 80 5:07 pm 153 lượt
Haikyuu!! chap 79 5:06 pm 136 lượt
Haikyuu!! chap 78 5:04 pm 145 lượt
Haikyuu!! chap 77 5:02 pm 171 lượt
Haikyuu!! chap 76 5:01 pm 176 lượt
Haikyuu!! chap 75 5:09 pm 259 lượt
Haikyuu!! chap 74 5:07 pm 237 lượt
Haikyuu!! chap 73 5:05 pm 346 lượt
Haikyuu!! chap 72 5:03 pm 291 lượt
Haikyuu!! chap 71 5:01 pm 173 lượt
Haikyuu!! chap 70 7:02 pm 472 lượt
Haikyuu!! chap 69 7:01 pm 369 lượt
Haikyuu!! chap 68 7:01 pm 321 lượt
Haikyuu!! chap 67 8:48 am 320 lượt
Haikyuu!! chap 66 8:44 am 258 lượt
Haikyuu!! chap 65 8:44 am 220 lượt
Haikyuu!! chap 64 8:44 am 290 lượt
Haikyuu!! chap 63 8:44 am 192 lượt
Haikyuu!! chap 62 8:44 am 197 lượt
Haikyuu!! chap 61 8:44 am 206 lượt
Haikyuu!! chap 60 8:44 am 218 lượt
Haikyuu!! chap 59 8:43 am 183 lượt
Haikyuu!! chap 58 8:43 am 221 lượt
Haikyuu!! chap 57 8:43 am 224 lượt
Haikyuu!! chap 56 8:43 am 147 lượt
Haikyuu!! chap 55 8:43 am 295 lượt
Haikyuu!! chap 54 8:43 am 222 lượt
Haikyuu!! chap 53 8:43 am 217 lượt
Haikyuu!! chap 52 8:43 am 201 lượt
Haikyuu!! chap 51 8:43 am 253 lượt
Haikyuu!! chap 50 4:03 pm 239 lượt
Haikyuu!! chap 49 4:03 pm 216 lượt
Haikyuu!! chap 48 4:03 pm 222 lượt
Haikyuu!! chap 47 4:03 pm 221 lượt
Haikyuu!! chap 46 4:03 pm 223 lượt
Haikyuu!! chap 45 4:03 pm 228 lượt
Haikyuu!! chap 44 4:03 pm 180 lượt
Haikyuu!! chap 43.5 4:03 pm 243 lượt
Haikyuu!! chap 43 4:03 pm 172 lượt
Haikyuu!! chap 42 4:03 pm 234 lượt
Haikyuu!! chap 41 4:03 pm 219 lượt
Haikyuu!! chap 40 4:03 pm 200 lượt
Haikyuu!! chap 39 4:03 pm 126 lượt
Haikyuu!! chap 38 4:03 pm 154 lượt
Haikyuu!! chap 37 4:03 pm 204 lượt
Haikyuu!! chap 36 4:02 pm 229 lượt
Haikyuu!! chap 35 10:48 am 179 lượt
Haikyuu!! chap 34 10:48 am 229 lượt
Haikyuu!! chap 33 10:48 am 238 lượt
Haikyuu!! chap 32 10:48 am 185 lượt
Haikyuu!! chap 31 10:48 am 237 lượt
Haikyuu!! chap 30 10:48 am 225 lượt
Haikyuu!! chap 29 10:48 am 254 lượt
Haikyuu!! chap 28 10:48 am 218 lượt
Haikyuu!! chap 27 1:17 am 412 lượt
Haikyuu!! chap 26 1:17 am 453 lượt
Haikyuu!! chap 25 1:17 am 396 lượt
Haikyuu!! chap 24 1:17 am 340 lượt
Haikyuu!! chap 23 1:17 am 350 lượt
Haikyuu!! chap 22 1:16 am 398 lượt
Haikyuu!! chap 21 1:16 am 351 lượt
Haikyuu!! chap 20 1:15 am 362 lượt
Haikyuu!! chap 19 1:15 am 297 lượt
Haikyuu!! chap 18 1:15 am 435 lượt
Haikyuu!! chap 17 1:15 am 401 lượt
Haikyuu!! chap 16 1:14 am 351 lượt
Haikyuu!! chap 15 1:13 am 353 lượt
Haikyuu!! chap 14 1:13 am 438 lượt
Haikyuu!! chap 13 1:13 am 456 lượt
Haikyuu!! chap 12 1:13 am 376 lượt
Haikyuu!! chap 11 1:13 am 390 lượt
Haikyuu!! chap 10 1:13 am 442 lượt
Haikyuu!! chap 9 1:13 am 360 lượt
Haikyuu!! chap 8 1:13 am 351 lượt
Haikyuu!! chap 7 1:12 am 409 lượt
Haikyuu!! chap 6 1:12 am 398 lượt
Haikyuu!! chap 5 1:10 am 421 lượt
Haikyuu!! chap 4 1:10 am 410 lượt
Haikyuu!! chap 3 1:10 am 427 lượt
Haikyuu!! chap 2 1:10 am 399 lượt
Haikyuu!! chap 1 1:09 am 589 lượt
Haikyuu!! chap 0 1:09 am 526 lượt