Haikyuu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Haikyuu!! Chap Special 4:51 pm 112 lượt
Haikyuu!! chap 134 2:51 pm 99 lượt
Haikyuu!! chap 133 1:51 pm 90 lượt
Haikyuu!! chap 132 12:51 pm 100 lượt
Haikyuu!! chap 131 4:51 pm 50 lượt
Haikyuu!! chap 130 4:41 pm 52 lượt
Haikyuu!! chap 129 9:42 am 82 lượt
Haikyuu!! chap 128 5:04 pm 168 lượt
Haikyuu!! chap 127 5:03 pm 172 lượt
Haikyuu!! chap 126 5:02 pm 183 lượt
Haikyuu!! chap 125 5:01 pm 189 lượt
Haikyuu!! chap 124 5:04 pm 98 lượt
Haikyuu!! chap 123 5:03 pm 115 lượt
Haikyuu!! chap 122 5:02 pm 129 lượt
Haikyuu!! chap 121 5:01 pm 109 lượt
Haikyuu!! chap 120 5:05 pm 97 lượt
Haikyuu!! chap 119 5:04 pm 99 lượt
Haikyuu!! chap 118 5:03 pm 92 lượt
Haikyuu!! chap 117 5:02 pm 106 lượt
Haikyuu!! chap 116 5:01 pm 98 lượt
Haikyuu!! chap 115 5:05 pm 120 lượt
Haikyuu!! chap 114 5:04 pm 81 lượt
Haikyuu!! chap 113 5:03 pm 99 lượt
Haikyuu!! chap 112 5:02 pm 117 lượt
Haikyuu!! chap 111 5:01 pm 99 lượt
Haikyuu!! chap 110 5:05 pm 105 lượt
Haikyuu!! chap 109 5:04 pm 102 lượt
Haikyuu!! chap 108 5:03 pm 109 lượt
Haikyuu!! chap 107 5:02 pm 153 lượt
Haikyuu!! chap 106 5:01 pm 105 lượt
Haikyuu!! chap 105 5:06 pm 109 lượt
Haikyuu!! chap 104 5:05 pm 115 lượt
Haikyuu!! chap 103 5:04 pm 102 lượt
Haikyuu!! chap 102 5:02 pm 124 lượt
Haikyuu!! chap 101 5:01 pm 96 lượt
Haikyuu!! chap 100 5:05 pm 98 lượt
Haikyuu!! chap 99 5:04 pm 93 lượt
Haikyuu!! chap 98 5:03 pm 103 lượt
Haikyuu!! chap 97 5:02 pm 102 lượt
Haikyuu!! chap 96 5:01 pm 117 lượt
Haikyuu!! chap 95 5:05 pm 287 lượt
Haikyuu!! chap 94 5:04 pm 133 lượt
Haikyuu!! chap 93 5:03 pm 352 lượt
Haikyuu!! chap 92 5:02 pm 446 lượt
Haikyuu!! chap 91 5:01 pm 111 lượt
Haikyuu!! chap 90 5:05 pm 213 lượt
Haikyuu!! chap 89 5:04 pm 465 lượt
Haikyuu!! chap 88 5:03 pm 281 lượt
Haikyuu!! chap 87 5:02 pm 154 lượt
Haikyuu!! chap 86 5:01 pm 94 lượt
Haikyuu!! chap 85 5:05 pm 228 lượt
Haikyuu!! chap 84 5:04 pm 152 lượt
Haikyuu!! chap 83 5:03 pm 149 lượt
Haikyuu!! chap 82 5:02 pm 130 lượt
Haikyuu!! chap 81 5:01 pm 110 lượt
Haikyuu!! chap 80 5:07 pm 115 lượt
Haikyuu!! chap 79 5:06 pm 87 lượt
Haikyuu!! chap 78 5:04 pm 88 lượt
Haikyuu!! chap 77 5:02 pm 110 lượt
Haikyuu!! chap 76 5:01 pm 104 lượt
Haikyuu!! chap 75 5:09 pm 158 lượt
Haikyuu!! chap 74 5:07 pm 161 lượt
Haikyuu!! chap 73 5:05 pm 263 lượt
Haikyuu!! chap 72 5:03 pm 224 lượt
Haikyuu!! chap 71 5:01 pm 106 lượt
Haikyuu!! chap 70 7:02 pm 424 lượt
Haikyuu!! chap 69 7:01 pm 307 lượt
Haikyuu!! chap 68 7:01 pm 238 lượt
Haikyuu!! chap 67 8:48 am 250 lượt
Haikyuu!! chap 66 8:44 am 199 lượt
Haikyuu!! chap 65 8:44 am 179 lượt
Haikyuu!! chap 64 8:44 am 211 lượt
Haikyuu!! chap 63 8:44 am 141 lượt
Haikyuu!! chap 62 8:44 am 155 lượt
Haikyuu!! chap 61 8:44 am 146 lượt
Haikyuu!! chap 60 8:44 am 143 lượt
Haikyuu!! chap 59 8:43 am 120 lượt
Haikyuu!! chap 58 8:43 am 144 lượt
Haikyuu!! chap 57 8:43 am 149 lượt
Haikyuu!! chap 56 8:43 am 101 lượt
Haikyuu!! chap 55 8:43 am 163 lượt
Haikyuu!! chap 54 8:43 am 145 lượt
Haikyuu!! chap 53 8:43 am 146 lượt
Haikyuu!! chap 52 8:43 am 130 lượt
Haikyuu!! chap 51 8:43 am 163 lượt
Haikyuu!! chap 50 4:03 pm 169 lượt
Haikyuu!! chap 49 4:03 pm 141 lượt
Haikyuu!! chap 48 4:03 pm 158 lượt
Haikyuu!! chap 47 4:03 pm 160 lượt
Haikyuu!! chap 46 4:03 pm 160 lượt
Haikyuu!! chap 45 4:03 pm 159 lượt
Haikyuu!! chap 44 4:03 pm 91 lượt
Haikyuu!! chap 43.5 4:03 pm 167 lượt
Haikyuu!! chap 43 4:03 pm 104 lượt
Haikyuu!! chap 42 4:03 pm 139 lượt
Haikyuu!! chap 41 4:03 pm 146 lượt
Haikyuu!! chap 40 4:03 pm 147 lượt
Haikyuu!! chap 39 4:03 pm 87 lượt
Haikyuu!! chap 38 4:03 pm 98 lượt
Haikyuu!! chap 37 4:03 pm 133 lượt
Haikyuu!! chap 36 4:02 pm 159 lượt
Haikyuu!! chap 35 10:48 am 128 lượt
Haikyuu!! chap 34 10:48 am 169 lượt
Haikyuu!! chap 33 10:48 am 170 lượt
Haikyuu!! chap 32 10:48 am 115 lượt
Haikyuu!! chap 31 10:48 am 158 lượt
Haikyuu!! chap 30 10:48 am 152 lượt
Haikyuu!! chap 29 10:48 am 173 lượt
Haikyuu!! chap 28 10:48 am 161 lượt
Haikyuu!! chap 27 1:17 am 372 lượt
Haikyuu!! chap 26 1:17 am 375 lượt
Haikyuu!! chap 25 1:17 am 352 lượt
Haikyuu!! chap 24 1:17 am 298 lượt
Haikyuu!! chap 23 1:17 am 308 lượt
Haikyuu!! chap 22 1:16 am 351 lượt
Haikyuu!! chap 21 1:16 am 308 lượt
Haikyuu!! chap 20 1:15 am 337 lượt
Haikyuu!! chap 19 1:15 am 241 lượt
Haikyuu!! chap 18 1:15 am 334 lượt
Haikyuu!! chap 17 1:15 am 346 lượt
Haikyuu!! chap 16 1:14 am 298 lượt
Haikyuu!! chap 15 1:13 am 327 lượt
Haikyuu!! chap 14 1:13 am 396 lượt
Haikyuu!! chap 13 1:13 am 407 lượt
Haikyuu!! chap 12 1:13 am 332 lượt
Haikyuu!! chap 11 1:13 am 353 lượt
Haikyuu!! chap 10 1:13 am 366 lượt
Haikyuu!! chap 9 1:13 am 327 lượt
Haikyuu!! chap 8 1:13 am 331 lượt
Haikyuu!! chap 7 1:12 am 384 lượt
Haikyuu!! chap 6 1:12 am 344 lượt
Haikyuu!! chap 5 1:10 am 386 lượt
Haikyuu!! chap 4 1:10 am 370 lượt
Haikyuu!! chap 3 1:10 am 405 lượt
Haikyuu!! chap 2 1:10 am 363 lượt
Haikyuu!! chap 1 1:09 am 561 lượt
Haikyuu!! chap 0 1:09 am 484 lượt