Ngự Linh Thế Giới

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới. Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?". "Cái kịch bản này không đúng nha!"


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Ngự Linh Thế Giới chap 240 7:56 pm 13 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 239 7:46 pm 15 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 238 7:36 pm 17 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 237 7:26 pm 19 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 236 7:16 pm 11 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 235 7:56 pm 11 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 234 7:46 pm 11 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 233 7:36 pm 10 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 232 7:26 pm 12 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 231 7:16 pm 7 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 230 7:56 pm 12 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 229 7:46 pm 10 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 228 7:36 pm 26 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 227 7:26 pm 11 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 226 7:16 pm 8 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 225 7:56 pm 7 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 224 7:46 pm 9 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 223 7:36 pm 8 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 222 7:26 pm 12 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 221 7:16 pm 8 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 220 7:56 pm 18 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 219 7:46 pm 11 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 218 7:36 pm 11 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 217 7:26 pm 10 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 216 7:16 pm 10 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 215 7:56 pm 15 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 214 7:46 pm 13 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 213 7:36 pm 14 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 212 7:26 pm 13 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 211 7:16 pm 12 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 210 7:56 pm 9 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 209 7:46 pm 11 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 208 7:36 pm 10 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 207 7:26 pm 16 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 206 7:16 pm 14 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 205 7:56 pm 16 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 204 7:46 pm 15 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 203 7:36 pm 14 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 202 7:26 pm 14 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 201 7:16 pm 13 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 200 7:56 pm 13 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 199 7:46 pm 15 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 198 7:36 pm 11 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 197 7:26 pm 16 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 196 7:16 pm 12 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 195 5:05 pm 24 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 194 5:05 pm 15 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 193 5:05 pm 14 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 192 5:05 pm 18 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 191 8:48 pm 30 lượt
Ngự Linh Thế Giới chao 190 7:48 pm 39 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 189 6:48 pm 34 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 188 9:48 pm 29 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 187 8:48 pm 27 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 186 7:48 pm 71 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 185 6:48 pm 29 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 184 10:48 pm 24 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 183 9:48 pm 28 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 182 8:48 pm 27 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 181 7:48 pm 61 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 180 6:48 pm 27 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 179 10:48 pm 30 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 178 9:48 pm 26 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 177 8:48 pm 24 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 176 7:48 pm 27 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 175 6:48 pm 27 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 174 10:48 pm 27 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 173 9:48 pm 26 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 172 8:48 pm 32 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 172 7:48 pm 35 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 171 6:48 pm 28 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 170 10:48 pm 27 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 169 9:48 pm 28 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 168 8:48 pm 30 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 167 7:48 pm 22 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 166 6:48 pm 26 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 165 10:48 pm 0 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 164 9:48 pm 44 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 163 8:48 pm 24 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 162 7:48 pm 26 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 161 6:48 pm 27 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 160 10:48 pm 66 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 159 9:48 pm 26 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 158 8:48 pm 25 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 157 7:48 pm 28 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 156 6:48 pm 76 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 155 10:48 pm 32 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 154 9:48 pm 33 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 153 8:48 pm 48 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 152 7:48 pm 42 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 151 6:48 pm 48 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 150 10:48 pm 58 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 149 9:48 pm 32 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 148 8:48 pm 58 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 147 7:48 pm 25 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 146 6:48 pm 29 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 145 10:48 pm 28 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 144 9:48 pm 28 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 143 8:48 pm 26 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 142 7:48 pm 36 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 141 6:48 pm 27 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 140 10:48 pm 28 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 139 9:48 pm 29 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 138 8:48 pm 21 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 137 7:48 pm 28 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 136 6:48 pm 25 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 135 10:48 pm 34 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 134 9:48 pm 28 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 133 8:48 pm 26 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 132 7:48 pm 24 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 131 6:48 pm 30 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 130 10:48 pm 24 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 129 9:48 pm 34 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 128 8:48 pm 24 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 127 7:48 pm 27 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 126 6:48 pm 26 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 125 10:48 pm 27 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 124 9:48 pm 25 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 123 8:48 pm 26 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 122 7:48 pm 31 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 121 6:48 pm 48 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 120 11:48 pm 30 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 119 10:48 pm 26 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 118 8:48 pm 30 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 117 7:48 pm 28 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 116 6:48 pm 28 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 115 10:48 pm 26 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 114 9:48 pm 29 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 113 8:48 pm 22 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 112 7:48 pm 24 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 111 6:48 pm 31 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 110 10:48 pm 19 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 109 9:48 pm 28 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 108 8:48 pm 24 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 107 7:48 pm 24 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 106 6:48 pm 48 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 105 10:48 pm 29 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 104 9:48 pm 32 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 103 8:48 pm 30 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 102 7:48 pm 29 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 101 6:48 pm 32 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 100 10:48 pm 44 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 99 9:48 pm 35 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 98 8:48 pm 28 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 97 7:48 pm 25 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 96 6:48 pm 34 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 95 10:48 pm 84 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 94 9:48 pm 99 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 93 8:48 pm 64 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 92 7:48 pm 71 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 91 6:48 pm 128 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 90 10:48 pm 62 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 89 9:48 pm 127 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 88 8:48 pm 60 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 87 7:48 pm 131 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 86 6:48 pm 142 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 85 12:48 am 74 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 84 12:46 am 198 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 83 12:44 am 137 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 82 5:43 pm 124 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 81 5:42 pm 98 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 80 12:33 am 342 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 79 12:29 am 488 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 78 12:28 am 425 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 77 12:27 am 157 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 76 12:26 am 136 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 75 12:26 am 224 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 74 12:24 am 295 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 73 12:23 am 173 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 72 12:22 am 218 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 71 12:21 am 96 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 70 12:25 am 277 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 69 12:24 am 168 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 68 12:23 am 341 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 67 12:22 am 254 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 66 12:21 am 160 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 65 12:26 am 335 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 64 12:25 am 228 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 63 12:24 am 265 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 62 12:23 am 159 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 61 12:21 am 114 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 60 12:25 am 146 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 59 12:24 am 194 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 58 12:23 am 120 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 57 12:22 am 182 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 56 12:21 am 130 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 55 12:25 am 192 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 54 12:24 am 194 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 53 12:23 am 280 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 52 12:22 am 256 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 51 12:21 am 127 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 50 12:26 am 192 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 49 12:24 am 278 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 48 12:23 am 315 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 47 12:22 am 558 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 46 12:21 am 116 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 45 5:29 pm 401 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 44 5:29 pm 631 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 43 5:29 pm 281 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 42 5:29 pm 526 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 41 5:29 pm 150 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 40 3:28 pm 459 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 39 3:26 pm 417 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 38 3:24 pm 226 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 37 3:22 pm 301 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 36 3:21 pm 131 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 35 3:28 pm 232 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 34 3:27 pm 347 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 33 3:25 pm 754 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 32 3:23 pm 246 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 31 3:21 pm 132 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 30 3:28 pm 263 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 29 3:26 pm 321 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 28 3:25 pm 231 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 27 3:23 pm 259 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 26 3:21 pm 139 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 25 3:28 pm 386 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 24 3:26 pm 270 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 23 3:24 pm 472 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 22 3:23 pm 389 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 21 3:21 pm 142 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 20 3:23 pm 215 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 19 3:23 pm 170 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 18 3:23 pm 173 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 17 3:23 pm 687 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 16 3:23 pm 135 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 15 7:45 pm 132 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 14 7:45 pm 192 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 13 7:45 pm 156 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 12 7:44 pm 570 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 11 7:44 pm 124 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 10 12:24 am 203 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 9 12:23 am 139 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 8 12:22 am 144 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 7 12:21 am 139 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 6 12:19 am 211 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 5 5:22 pm 242 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 4 5:22 pm 762 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 3 5:22 pm 217 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 2 5:22 pm 246 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 1 5:22 pm 105 lượt