Ngự Linh Thế Giới

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới. Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?". "Cái kịch bản này không đúng nha!"


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Ngự Linh Thế Giới chap 288 6:54 pm 201 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 287 3:54 pm 198 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 286 11:54 am 184 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 285 10:54 am 186 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 284 4:54 pm 102 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 283 2:54 pm 111 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 282 12:54 pm 87 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 281 10:54 am 92 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 280 2:54 pm 96 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 279 1:54 pm 103 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 278 12:54 pm 109 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 277 11:54 am 109 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 276 10:54 am 85 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 275 5:54 pm 92 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 274 4:54 pm 83 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 273 3:54 pm 89 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 272 2:54 pm 88 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 271 12:54 pm 86 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 270 6:54 pm 82 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 269 4:54 pm 102 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 268 2:54 pm 101 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 267 12:54 pm 101 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 266 10:54 am 100 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 265 2:54 pm 100 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 264 1:54 pm 92 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 263 12:54 pm 92 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 262 11:54 am 92 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 261 10:54 am 94 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 260 1:54 pm 86 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 259 12:54 pm 79 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 258 11:54 am 83 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 257 10:54 am 84 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 256 9:54 am 84 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 255 5:54 pm 89 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 254 4:54 pm 96 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 253 3:54 pm 89 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 252 2:54 pm 100 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 251 1:54 pm 91 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 250 12:54 pm 93 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 249 11:54 am 95 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 248 10:54 am 80 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 247 9:54 am 79 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 246 8:54 am 89 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 245 10:55 am 92 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 244 10:55 am 86 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 243 10:55 am 95 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 242 10:55 am 88 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 241 10:55 am 81 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 240 7:56 pm 361 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 239 7:46 pm 336 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 238 7:36 pm 334 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 237 7:26 pm 389 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 236 7:16 pm 259 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 235 7:56 pm 257 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 234 7:46 pm 185 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 233 7:36 pm 161 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 232 7:26 pm 168 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 231 7:16 pm 155 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 230 7:56 pm 141 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 229 7:46 pm 154 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 228 7:36 pm 169 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 227 7:26 pm 128 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 226 7:16 pm 136 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 225 7:56 pm 125 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 224 7:46 pm 121 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 223 7:36 pm 110 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 222 7:26 pm 125 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 221 7:16 pm 112 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 220 7:56 pm 146 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 219 7:46 pm 155 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 218 7:36 pm 135 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 217 7:26 pm 115 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 216 7:16 pm 106 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 215 7:56 pm 143 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 214 7:46 pm 122 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 213 7:36 pm 111 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 212 7:26 pm 128 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 211 7:16 pm 119 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 210 7:56 pm 110 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 209 7:46 pm 103 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 208 7:36 pm 122 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 207 7:26 pm 111 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 206 7:16 pm 125 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 205 7:56 pm 117 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 204 7:46 pm 113 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 203 7:36 pm 117 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 202 7:26 pm 105 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 201 7:16 pm 94 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 200 7:56 pm 127 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 199 7:46 pm 128 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 198 7:36 pm 120 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 197 7:26 pm 128 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 196 7:16 pm 108 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 195 5:05 pm 129 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 194 5:05 pm 111 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 193 5:05 pm 109 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 192 5:05 pm 112 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 191 8:48 pm 136 lượt
Ngự Linh Thế Giới chao 190 7:48 pm 160 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 189 6:48 pm 138 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 188 9:48 pm 124 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 187 8:48 pm 132 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 186 7:48 pm 182 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 185 6:48 pm 125 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 184 10:48 pm 131 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 183 9:48 pm 21 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 183 9:48 pm 146 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 182 8:48 pm 148 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 181 7:48 pm 175 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 180 6:48 pm 149 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 179 10:48 pm 164 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 178 9:48 pm 143 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 177 8:48 pm 141 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 176 7:48 pm 128 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 175 6:48 pm 137 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 174 10:48 pm 149 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 173 9:48 pm 136 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 172 8:48 pm 167 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 172 7:48 pm 176 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 171 6:48 pm 134 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 170 10:48 pm 151 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 169 9:48 pm 153 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 168 8:48 pm 155 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 167 7:48 pm 159 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 166 6:48 pm 138 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 165 10:48 pm 32 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 165 10:48 pm 35 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 164 9:48 pm 182 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 163 8:48 pm 119 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 162 7:48 pm 145 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 161 6:48 pm 156 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 160 10:48 pm 22 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 160 10:48 pm 175 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 159 9:48 pm 153 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 158 8:48 pm 20 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 158 8:48 pm 21 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 158 8:48 pm 131 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 157 7:48 pm 140 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 156 6:48 pm 201 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 155 10:48 pm 169 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 154 9:48 pm 149 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 153 8:48 pm 172 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 152 7:48 pm 172 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 151 6:48 pm 173 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 150 10:48 pm 223 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 149 9:48 pm 138 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 148 8:48 pm 175 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 147 7:48 pm 142 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 146 6:48 pm 134 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 145 10:48 pm 22 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 145 10:48 pm 133 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 144 9:48 pm 136 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 143 8:48 pm 120 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 142 7:48 pm 134 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 141 6:48 pm 127 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 140 10:48 pm 145 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 139 9:48 pm 137 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 138 8:48 pm 24 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 138 8:48 pm 110 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 137 7:48 pm 169 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 136 6:48 pm 133 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 135 10:48 pm 188 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 134 9:48 pm 157 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 133 8:48 pm 122 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 132 7:48 pm 138 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 131 6:48 pm 147 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 130 10:48 pm 140 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 129 9:48 pm 148 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 128 8:48 pm 140 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 127 7:48 pm 148 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 126 6:48 pm 131 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 125 10:48 pm 128 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 124 9:48 pm 115 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 123 8:48 pm 135 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 122 7:48 pm 159 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 121 6:48 pm 164 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 120 11:48 pm 130 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 119 10:48 pm 133 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 118 8:48 pm 131 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 117 7:48 pm 152 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 116 6:48 pm 166 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 115 10:48 pm 138 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 114 9:48 pm 137 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 113 8:48 pm 108 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 112 7:48 pm 146 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 111 6:48 pm 149 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 110 10:48 pm 19 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 110 10:48 pm 126 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 109 9:48 pm 148 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 108 8:48 pm 135 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 107 7:48 pm 151 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 106 6:48 pm 158 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 105 10:48 pm 130 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 104 9:48 pm 159 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 104 9:48 pm 20 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 103 8:48 pm 133 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 102 7:48 pm 130 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 101 6:48 pm 140 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 100 10:48 pm 160 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 99 9:48 pm 136 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 98 8:48 pm 146 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 97 7:48 pm 144 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 96 6:48 pm 139 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 95 10:48 pm 211 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 94 9:48 pm 212 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 93 8:48 pm 173 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 92 7:48 pm 179 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 91 6:48 pm 258 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 90 10:48 pm 162 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 89 9:48 pm 218 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 88 8:48 pm 159 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 87 7:48 pm 236 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 86 6:48 pm 237 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 85 12:48 am 186 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 84 12:46 am 315 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 83 12:44 am 284 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 82 5:43 pm 229 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 81 5:42 pm 209 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 80 12:33 am 481 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 79 12:29 am 625 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 78 12:28 am 567 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 77 12:27 am 294 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 76 12:26 am 288 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 75 12:26 am 362 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 74 12:24 am 456 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 73 12:23 am 326 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 72 12:22 am 353 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 71 12:21 am 207 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 70 12:25 am 385 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 69 12:24 am 292 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 68 12:23 am 497 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 67 12:22 am 367 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 66 12:21 am 260 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 65 12:26 am 461 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 64 12:25 am 349 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 63 12:24 am 387 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 62 12:23 am 253 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 61 12:21 am 241 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 60 12:25 am 281 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 59 12:24 am 315 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 58 12:23 am 243 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 57 12:22 am 302 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 56 12:21 am 259 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 55 12:25 am 331 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 54 12:24 am 308 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 53 12:23 am 420 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 52 12:22 am 425 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 51 12:21 am 232 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 50 12:26 am 309 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 49 12:24 am 414 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 48 12:23 am 441 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 47 12:22 am 686 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 46 12:21 am 229 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 45 5:29 pm 504 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 44 5:29 pm 763 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 43 5:29 pm 410 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 42 5:29 pm 650 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 41 5:29 pm 258 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 40 3:28 pm 572 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 39 3:26 pm 581 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 38 3:24 pm 355 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 37 3:22 pm 408 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 36 3:21 pm 258 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 35 3:28 pm 343 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 34 3:27 pm 452 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 33 3:25 pm 891 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 32 3:23 pm 378 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 31 3:21 pm 280 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 30 3:28 pm 409 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 29 3:26 pm 450 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 28 3:25 pm 367 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 27 3:23 pm 389 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 26 3:21 pm 265 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 25 3:28 pm 549 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 24 3:26 pm 367 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 23 3:24 pm 614 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 22 3:23 pm 494 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 21 3:21 pm 299 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 20 3:23 pm 357 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 19 3:23 pm 307 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 18 3:23 pm 336 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 17 3:23 pm 799 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 16 3:23 pm 253 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 15 7:45 pm 242 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 14 7:45 pm 321 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 13 7:45 pm 267 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 12 7:44 pm 686 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 11 7:44 pm 220 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 10 12:24 am 348 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 9 12:23 am 306 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 8 12:22 am 261 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 7 12:21 am 293 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 6 12:19 am 357 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 5 5:22 pm 394 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 4 5:22 pm 908 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 3 5:22 pm 365 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 2 5:22 pm 382 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 1 5:22 pm 263 lượt