Ngự Linh Thế Giới

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới. Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?". "Cái kịch bản này không đúng nha!"


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Ngự Linh Thế Giới chap 288 6:54 pm 127 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 287 3:54 pm 123 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 286 11:54 am 114 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 285 10:54 am 116 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 284 4:54 pm 63 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 283 2:54 pm 76 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 282 12:54 pm 54 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 281 10:54 am 63 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 280 2:54 pm 65 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 279 1:54 pm 74 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 278 12:54 pm 79 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 277 11:54 am 74 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 276 10:54 am 61 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 275 5:54 pm 66 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 274 4:54 pm 61 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 273 3:54 pm 58 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 272 2:54 pm 63 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 271 12:54 pm 61 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 270 6:54 pm 59 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 269 4:54 pm 75 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 268 2:54 pm 75 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 267 12:54 pm 71 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 266 10:54 am 76 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 265 2:54 pm 75 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 264 1:54 pm 68 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 263 12:54 pm 65 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 262 11:54 am 65 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 261 10:54 am 70 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 260 1:54 pm 65 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 259 12:54 pm 60 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 258 11:54 am 60 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 257 10:54 am 64 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 256 9:54 am 57 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 255 5:54 pm 62 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 254 4:54 pm 72 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 253 3:54 pm 61 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 252 2:54 pm 73 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 251 1:54 pm 62 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 250 12:54 pm 66 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 249 11:54 am 70 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 248 10:54 am 60 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 247 9:54 am 61 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 246 8:54 am 66 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 245 10:55 am 64 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 244 10:55 am 66 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 243 10:55 am 71 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 242 10:55 am 60 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 241 10:55 am 60 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 240 7:56 pm 329 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 239 7:46 pm 309 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 238 7:36 pm 306 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 237 7:26 pm 362 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 236 7:16 pm 233 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 235 7:56 pm 234 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 234 7:46 pm 166 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 233 7:36 pm 139 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 232 7:26 pm 147 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 231 7:16 pm 131 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 230 7:56 pm 123 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 229 7:46 pm 134 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 228 7:36 pm 146 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 227 7:26 pm 110 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 226 7:16 pm 118 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 225 7:56 pm 105 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 224 7:46 pm 103 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 223 7:36 pm 92 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 222 7:26 pm 112 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 221 7:16 pm 95 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 220 7:56 pm 130 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 219 7:46 pm 137 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 218 7:36 pm 121 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 217 7:26 pm 101 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 216 7:16 pm 91 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 215 7:56 pm 130 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 214 7:46 pm 109 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 213 7:36 pm 96 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 212 7:26 pm 111 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 211 7:16 pm 105 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 210 7:56 pm 94 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 209 7:46 pm 86 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 208 7:36 pm 109 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 207 7:26 pm 98 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 206 7:16 pm 108 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 205 7:56 pm 100 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 204 7:46 pm 98 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 203 7:36 pm 104 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 202 7:26 pm 86 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 201 7:16 pm 77 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 200 7:56 pm 107 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 199 7:46 pm 111 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 198 7:36 pm 103 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 197 7:26 pm 108 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 196 7:16 pm 90 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 195 5:05 pm 111 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 194 5:05 pm 92 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 193 5:05 pm 97 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 192 5:05 pm 99 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 191 8:48 pm 117 lượt
Ngự Linh Thế Giới chao 190 7:48 pm 142 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 189 6:48 pm 119 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 188 9:48 pm 111 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 187 8:48 pm 119 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 186 7:48 pm 167 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 185 6:48 pm 103 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 184 10:48 pm 112 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 183 9:48 pm 7 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 183 9:48 pm 132 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 182 8:48 pm 129 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 181 7:48 pm 156 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 180 6:48 pm 129 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 179 10:48 pm 129 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 178 9:48 pm 120 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 177 8:48 pm 115 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 176 7:48 pm 105 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 175 6:48 pm 110 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 174 10:48 pm 121 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 173 9:48 pm 107 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 172 8:48 pm 137 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 172 7:48 pm 149 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 171 6:48 pm 114 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 170 10:48 pm 123 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 169 9:48 pm 126 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 168 8:48 pm 129 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 167 7:48 pm 131 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 166 6:48 pm 113 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 165 10:48 pm 12 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 165 10:48 pm 13 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 164 9:48 pm 151 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 163 8:48 pm 92 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 162 7:48 pm 121 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 161 6:48 pm 134 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 160 10:48 pm 7 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 160 10:48 pm 156 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 159 9:48 pm 135 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 158 8:48 pm 7 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 158 8:48 pm 8 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 158 8:48 pm 111 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 157 7:48 pm 119 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 156 6:48 pm 180 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 155 10:48 pm 147 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 154 9:48 pm 129 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 153 8:48 pm 154 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 152 7:48 pm 152 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 151 6:48 pm 155 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 150 10:48 pm 207 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 149 9:48 pm 122 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 148 8:48 pm 158 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 147 7:48 pm 120 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 146 6:48 pm 117 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 145 10:48 pm 7 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 145 10:48 pm 116 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 144 9:48 pm 117 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 143 8:48 pm 101 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 142 7:48 pm 117 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 141 6:48 pm 111 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 140 10:48 pm 122 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 139 9:48 pm 113 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 138 8:48 pm 7 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 138 8:48 pm 90 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 137 7:48 pm 147 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 136 6:48 pm 112 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 135 10:48 pm 167 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 134 9:48 pm 137 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 133 8:48 pm 100 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 132 7:48 pm 116 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 131 6:48 pm 124 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 130 10:48 pm 117 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 129 9:48 pm 130 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 128 8:48 pm 123 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 127 7:48 pm 129 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 126 6:48 pm 106 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 125 10:48 pm 111 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 124 9:48 pm 101 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 123 8:48 pm 116 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 122 7:48 pm 137 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 121 6:48 pm 144 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 120 11:48 pm 114 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 119 10:48 pm 118 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 118 8:48 pm 112 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 117 7:48 pm 132 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 116 6:48 pm 151 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 115 10:48 pm 113 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 114 9:48 pm 118 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 113 8:48 pm 92 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 112 7:48 pm 126 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 111 6:48 pm 130 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 110 10:48 pm 7 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 110 10:48 pm 104 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 109 9:48 pm 127 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 108 8:48 pm 118 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 107 7:48 pm 130 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 106 6:48 pm 141 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 105 10:48 pm 106 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 104 9:48 pm 138 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 104 9:48 pm 7 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 103 8:48 pm 111 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 102 7:48 pm 108 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 101 6:48 pm 116 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 100 10:48 pm 143 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 99 9:48 pm 118 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 98 8:48 pm 127 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 97 7:48 pm 126 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 96 6:48 pm 117 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 95 10:48 pm 189 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 94 9:48 pm 190 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 93 8:48 pm 156 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 92 7:48 pm 161 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 91 6:48 pm 241 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 90 10:48 pm 148 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 89 9:48 pm 204 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 88 8:48 pm 145 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 87 7:48 pm 217 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 86 6:48 pm 219 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 85 12:48 am 168 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 84 12:46 am 295 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 83 12:44 am 263 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 82 5:43 pm 210 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 81 5:42 pm 189 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 80 12:33 am 465 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 79 12:29 am 608 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 78 12:28 am 545 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 77 12:27 am 273 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 76 12:26 am 270 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 75 12:26 am 342 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 74 12:24 am 433 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 73 12:23 am 309 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 72 12:22 am 330 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 71 12:21 am 184 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 70 12:25 am 364 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 69 12:24 am 275 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 68 12:23 am 479 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 67 12:22 am 351 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 66 12:21 am 241 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 65 12:26 am 445 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 64 12:25 am 332 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 63 12:24 am 368 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 62 12:23 am 236 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 61 12:21 am 223 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 60 12:25 am 265 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 59 12:24 am 295 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 58 12:23 am 222 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 57 12:22 am 286 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 56 12:21 am 241 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 55 12:25 am 308 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 54 12:24 am 293 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 53 12:23 am 395 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 52 12:22 am 403 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 51 12:21 am 213 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 50 12:26 am 292 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 49 12:24 am 394 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 48 12:23 am 424 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 47 12:22 am 668 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 46 12:21 am 210 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 45 5:29 pm 488 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 44 5:29 pm 745 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 43 5:29 pm 390 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 42 5:29 pm 634 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 41 5:29 pm 240 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 40 3:28 pm 555 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 39 3:26 pm 559 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 38 3:24 pm 338 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 37 3:22 pm 392 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 36 3:21 pm 240 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 35 3:28 pm 328 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 34 3:27 pm 438 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 33 3:25 pm 875 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 32 3:23 pm 358 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 31 3:21 pm 263 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 30 3:28 pm 386 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 29 3:26 pm 433 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 28 3:25 pm 348 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 27 3:23 pm 372 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 26 3:21 pm 250 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 25 3:28 pm 527 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 24 3:26 pm 348 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 23 3:24 pm 594 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 22 3:23 pm 478 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 21 3:21 pm 281 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 20 3:23 pm 336 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 19 3:23 pm 285 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 18 3:23 pm 316 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 17 3:23 pm 780 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 16 3:23 pm 235 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 15 7:45 pm 229 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 14 7:45 pm 303 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 13 7:45 pm 248 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 12 7:44 pm 665 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 11 7:44 pm 197 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 10 12:24 am 327 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 9 12:23 am 285 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 8 12:22 am 232 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 7 12:21 am 264 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 6 12:19 am 332 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 5 5:22 pm 371 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 4 5:22 pm 884 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 3 5:22 pm 338 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 2 5:22 pm 357 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 1 5:22 pm 235 lượt