Ngự Linh Thế Giới

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới. Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?". "Cái kịch bản này không đúng nha!"


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Ngự Linh Thế Giới chap 288 6:54 pm 47 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 287 3:54 pm 53 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 286 11:54 am 45 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 285 10:54 am 47 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 284 4:54 pm 32 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 283 2:54 pm 39 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 282 12:54 pm 28 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 281 10:54 am 29 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 280 2:54 pm 35 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 279 1:54 pm 42 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 278 12:54 pm 37 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 277 11:54 am 37 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 276 10:54 am 35 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 275 5:54 pm 33 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 274 4:54 pm 27 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 273 3:54 pm 31 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 272 2:54 pm 37 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 271 12:54 pm 32 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 270 6:54 pm 29 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 269 4:54 pm 33 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 268 2:54 pm 40 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 267 12:54 pm 33 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 266 10:54 am 38 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 265 2:54 pm 41 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 264 1:54 pm 35 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 263 12:54 pm 34 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 262 11:54 am 38 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 261 10:54 am 40 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 260 1:54 pm 35 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 259 12:54 pm 33 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 258 11:54 am 34 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 257 10:54 am 34 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 256 9:54 am 26 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 255 5:54 pm 28 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 254 4:54 pm 38 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 253 3:54 pm 32 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 252 2:54 pm 43 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 251 1:54 pm 33 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 250 12:54 pm 29 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 249 11:54 am 34 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 248 10:54 am 29 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 247 9:54 am 34 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 246 8:54 am 35 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 245 10:55 am 31 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 244 10:55 am 35 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 243 10:55 am 37 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 242 10:55 am 29 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 241 10:55 am 29 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 240 7:56 pm 288 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 239 7:46 pm 279 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 238 7:36 pm 277 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 237 7:26 pm 337 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 236 7:16 pm 209 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 235 7:56 pm 206 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 234 7:46 pm 141 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 233 7:36 pm 113 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 232 7:26 pm 124 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 231 7:16 pm 110 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 230 7:56 pm 97 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 229 7:46 pm 105 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 228 7:36 pm 117 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 227 7:26 pm 83 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 226 7:16 pm 94 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 225 7:56 pm 83 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 224 7:46 pm 85 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 223 7:36 pm 73 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 222 7:26 pm 87 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 221 7:16 pm 68 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 220 7:56 pm 105 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 219 7:46 pm 113 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 218 7:36 pm 90 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 217 7:26 pm 78 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 216 7:16 pm 70 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 215 7:56 pm 106 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 214 7:46 pm 87 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 213 7:36 pm 73 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 212 7:26 pm 86 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 211 7:16 pm 83 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 210 7:56 pm 70 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 209 7:46 pm 65 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 208 7:36 pm 84 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 207 7:26 pm 76 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 206 7:16 pm 85 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 205 7:56 pm 77 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 204 7:46 pm 70 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 203 7:36 pm 82 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 202 7:26 pm 64 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 201 7:16 pm 56 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 200 7:56 pm 81 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 199 7:46 pm 85 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 198 7:36 pm 80 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 197 7:26 pm 84 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 196 7:16 pm 69 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 195 5:05 pm 88 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 194 5:05 pm 71 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 193 5:05 pm 75 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 192 5:05 pm 75 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 191 8:48 pm 95 lượt
Ngự Linh Thế Giới chao 190 7:48 pm 122 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 189 6:48 pm 101 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 188 9:48 pm 93 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 187 8:48 pm 103 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 186 7:48 pm 150 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 185 6:48 pm 85 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 184 10:48 pm 91 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 183 9:48 pm 114 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 182 8:48 pm 107 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 181 7:48 pm 131 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 180 6:48 pm 109 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 179 10:48 pm 103 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 178 9:48 pm 94 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 177 8:48 pm 96 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 176 7:48 pm 80 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 175 6:48 pm 84 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 174 10:48 pm 96 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 173 9:48 pm 88 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 172 8:48 pm 111 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 172 7:48 pm 123 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 171 6:48 pm 88 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 170 10:48 pm 84 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 169 9:48 pm 88 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 168 8:48 pm 100 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 167 7:48 pm 100 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 166 6:48 pm 85 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 165 10:48 pm 0 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 164 9:48 pm 126 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 163 8:48 pm 71 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 162 7:48 pm 93 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 161 6:48 pm 107 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 160 10:48 pm 129 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 159 9:48 pm 112 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 158 8:48 pm 90 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 157 7:48 pm 94 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 156 6:48 pm 156 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 155 10:48 pm 119 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 154 9:48 pm 109 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 153 8:48 pm 132 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 152 7:48 pm 125 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 151 6:48 pm 125 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 150 10:48 pm 185 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 149 9:48 pm 104 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 148 8:48 pm 138 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 147 7:48 pm 99 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 146 6:48 pm 89 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 145 10:48 pm 93 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 144 9:48 pm 89 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 143 8:48 pm 80 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 142 7:48 pm 96 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 141 6:48 pm 89 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 140 10:48 pm 100 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 139 9:48 pm 92 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 138 8:48 pm 70 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 137 7:48 pm 115 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 136 6:48 pm 86 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 135 10:48 pm 142 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 134 9:48 pm 113 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 133 8:48 pm 79 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 132 7:48 pm 92 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 131 6:48 pm 102 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 130 10:48 pm 93 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 129 9:48 pm 107 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 128 8:48 pm 98 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 127 7:48 pm 107 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 126 6:48 pm 90 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 125 10:48 pm 87 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 124 9:48 pm 82 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 123 8:48 pm 94 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 122 7:48 pm 113 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 121 6:48 pm 122 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 120 11:48 pm 87 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 119 10:48 pm 93 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 118 8:48 pm 92 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 117 7:48 pm 107 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 116 6:48 pm 131 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 115 10:48 pm 92 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 114 9:48 pm 97 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 113 8:48 pm 72 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 112 7:48 pm 105 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 111 6:48 pm 102 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 110 10:48 pm 81 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 109 9:48 pm 110 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 108 8:48 pm 94 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 107 7:48 pm 108 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 106 6:48 pm 117 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 105 10:48 pm 86 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 104 9:48 pm 111 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 103 8:48 pm 89 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 102 7:48 pm 85 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 101 6:48 pm 99 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 100 10:48 pm 119 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 99 9:48 pm 96 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 98 8:48 pm 102 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 97 7:48 pm 103 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 96 6:48 pm 95 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 95 10:48 pm 165 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 94 9:48 pm 164 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 93 8:48 pm 131 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 92 7:48 pm 133 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 91 6:48 pm 218 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 90 10:48 pm 130 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 89 9:48 pm 186 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 88 8:48 pm 125 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 87 7:48 pm 191 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 86 6:48 pm 204 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 85 12:48 am 148 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 84 12:46 am 270 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 83 12:44 am 236 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 82 5:43 pm 194 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 81 5:42 pm 169 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 80 12:33 am 448 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 79 12:29 am 580 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 78 12:28 am 517 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 77 12:27 am 244 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 76 12:26 am 244 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 75 12:26 am 312 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 74 12:24 am 406 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 73 12:23 am 285 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 72 12:22 am 307 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 71 12:21 am 164 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 70 12:25 am 345 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 69 12:24 am 255 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 68 12:23 am 450 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 67 12:22 am 326 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 66 12:21 am 225 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 65 12:26 am 426 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 64 12:25 am 306 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 63 12:24 am 344 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 62 12:23 am 216 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 61 12:21 am 203 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 60 12:25 am 245 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 59 12:24 am 269 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 58 12:23 am 196 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 57 12:22 am 264 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 56 12:21 am 221 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 55 12:25 am 281 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 54 12:24 am 273 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 53 12:23 am 369 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 52 12:22 am 377 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 51 12:21 am 194 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 50 12:26 am 272 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 49 12:24 am 370 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 48 12:23 am 402 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 47 12:22 am 646 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 46 12:21 am 186 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 45 5:29 pm 464 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 44 5:29 pm 717 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 43 5:29 pm 366 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 42 5:29 pm 615 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 41 5:29 pm 224 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 40 3:28 pm 535 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 39 3:26 pm 524 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 38 3:24 pm 307 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 37 3:22 pm 370 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 36 3:21 pm 216 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 35 3:28 pm 308 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 34 3:27 pm 415 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 33 3:25 pm 844 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 32 3:23 pm 327 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 31 3:21 pm 238 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 30 3:28 pm 362 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 29 3:26 pm 405 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 28 3:25 pm 320 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 27 3:23 pm 344 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 26 3:21 pm 232 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 25 3:28 pm 493 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 24 3:26 pm 327 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 23 3:24 pm 572 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 22 3:23 pm 457 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 21 3:21 pm 256 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 20 3:23 pm 312 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 19 3:23 pm 263 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 18 3:23 pm 285 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 17 3:23 pm 757 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 16 3:23 pm 213 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 15 7:45 pm 209 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 14 7:45 pm 277 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 13 7:45 pm 227 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 12 7:44 pm 638 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 11 7:44 pm 182 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 10 12:24 am 306 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 9 12:23 am 259 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 8 12:22 am 211 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 7 12:21 am 240 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 6 12:19 am 310 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 5 5:22 pm 344 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 4 5:22 pm 857 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 3 5:22 pm 309 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 2 5:22 pm 329 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 1 5:22 pm 207 lượt